Pobytové oddělení SVP:
SVP poskytuje preventivně výchovný pobyt klientům ve věku povinné školní docházky (vzhledem k tomu, že SVP je součásti dětského diagnostického ústavu) za úplatu. Výše a způsob úhrady stanovuje vláda nařízením.
Preventivně výchovný pobyt trvá zpravidla 8 týdnů a je možný pouze na základě písemné dohody s osobou odpovědnou za výchovu nezletilého klienta. Podmínkou přijetí klienta k pobytu je doporučení ambulantního oddělení kteréhokoliv střediska výchovné péče.

krok zpět